Overeenkomst en Algemene Voorwaarden Coach

CoachingKlik is een online platform waar jij als coach nieuwe coachees kan vinden. Dit  gebeurt door middel van het uploaden van een video waarna een geïnteresseerde coachee een GRATIS speeddate met jou kan plannen en/of kan doorklikken naar jouw eigen website. Voor het plannen van de speeddate en de doorklik naar jouw website, brengen wij kosten in rekening. Daarnaast hebben wij over en weer rechten en verplichtingen ten aanzien van het gebruik van het platform. Daar willen we graag wat afspraken over maken. Deze afspraken hebben we op een rijtje gezet.  

1. Toepasselijkheid

Voor het aanmaken van een profiel op CoachingKlik, ga je een overeenkomst aan met CoachingKlik B.V. (KvK nummer 82732566). Op die overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. In het geval dat jij eigen algemene voorwaarden gebruikt, worden deze door CoachingKlik uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De overeenkomst

De overeenkomst tussen jou en CoachingKlik komt tot stand op het moment dat jij het aanmeldingsformulier om een account aan te maken hebt ingevuld en verzonden. Op dat moment ga je ook akkoord met deze algemene voorwaarden. Nadat je een bevestiging van de aanmelding hebt ontvangen, is de overeenkomst tot stand gekomen en kan er een betalingsverplichting ontstaan zoals hierna is beschreven in artikel 3.

Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, kun jij een profiel aanmaken inclusief filmpje, waarmee jij jezelf voorstelt aan potentiële coachees. Meer daarover lees je in artikel 5.

Als er een match is ontstaan tussen jou en een (potentiële) coachee, zal jij zelf een overeenkomst sluiten met de coachee. CoachingKlik speelt daarin geen rol.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt als jouw profiel is verwijderd van het platform. Betalingsverplichtingen die op grond van artikel 3 zijn ontstaan gedurende de looptijd van de overeenkomst moeten uiteraard nog wel voldaan worden.

Naast het verwijderen van je profiel, kun je je profiel ook altijd op inactief zetten waardoor het niet meer zichtbaar is op CoachingKlik. Onze overeenkomst blijft dan wel gewoon in stand en je kunt je profiel op elk moment weer activeren. Pas bij verwijdering eindigt onze overeenkomst.

3. Kosten

Aan het gebruik van CoachingKlik kunnen kosten verbonden zitten. Het aanmaken van een profiel inclusief filmpje is gratis. Websitebezoekers kunnen jouw filmpje zo vaak bekijken als ze willen. Voor deze views worden geen kosten in rekening gebracht. Pas zodra een coachee het ‘speeddateformulier’ heeft ingevuld en verzonden en/of een potentiële coachee doorklikt via het platform naar jouw website, worden er kosten in rekening gebracht. Houd er wel rekening mee dat indien een coachee een speeddate aanvraagt, je een inspanningsverplichting hebt om deze speeddate te plannen met de coachee en dat je deze speeddate gratis moet aanbieden.

We brengen kosten in rekening per ingevuld contactformulier en per keer dat er via CoachinKlik wordt geklikt op de link van jouw website. Dit houden wij bij en op basis van het aantal ingevulde contactformulieren en kliks op jouw link, ontvang je aan het eind van de maand een factuur.  

De kosten per ingevuld contactformulier en klik op jouw link kunnen wijzigen. Indien wij voornemens zijn om de tarieven te wijzigen, zullen we je dit drie maanden van tevoren laten weten. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, staat het je vrij om jouw profiel op inactief te zetten. Als gevolg daarvan kunnen er geen contactformulieren meer naar jou worden gestuurd en ook de link naar jouw website is dan niet meer zichtbaar.

4. Betaling

De kosten zoals uiteengezet in artikel 3, worden maandelijks (per hele maand) in rekening gebracht. Je ontvangt hiervoor een elektronische factuur op het e-mailadres dat bij jouw aanmelding is gebruikt. De factuur moet je binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening voldoen.  

Het is nooit toegestaan om de factuur met een vordering op CoachingKlik te verrekenen of om de betaling om welke reden dan ook op te schorten.  

Indien je de factuur niet binnen de betaaltermijn voldoet, ben je van rechtswege in verzuim zonder dat er een verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van verzuim komen, naast betaling van het factuurbedrag, alle kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte – en de kosten voor incasso, voor jouw rekening. Tevens ben je dan een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, welke wordt berekend over het opeisbare bedrag vanaf het moment dat je in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5. Uitvoering van de overeenkomst door CoachingKlik

CoachingKlik wil een kwalitatief hoogwaardig platform zijn en heeft daarom bepaalde rechten om deze kwaliteit te kunnen waarborgen.

Rol van CoachingKlik

Coachingklik faciliteert de match tussen coach en coachee. Daarvoor heeft zij een platform ontwikkeld waarop jij een profiel aanmaakt inclusief video, welke bekeken kan worden door een potentiële coachee om te ontdekken of er een klik is.

De rol van CoachingKlik is enkel het samenbrengen van coach en coachee. Zij is niet verantwoordelijk voor het slagen of überhaupt tot stand komen van de match.  

Voorafgaande beoordeling video

CoachingKlik zal de door jou gemaakte video altijd voorafgaand aan publicatie beoordelen. Indien CoachingKlik van mening is dat het profiel inclusief video niet voldoet aan de eisen van het platform of anderszins niet geschikt is voor publicatie, heeft zij het uitsluitende recht om niet tot publicatie over te gaan. Dit besluit en de gronden waarop dit besluit plaatsvindt, is ter eigen goeddunken van CoachingKlik. Datzelfde geldt op het moment dat je je video aanpast: ook dan beoordelen wij jouw video opnieuw voordat hij wordt gepubliceerd.  

Blokkering van account  

CoachingKlik heeft ook het recht om een geactiveerd account met goedgekeurde video, te blokkeren. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden indien er veel ontevreden (potentiële) coachees zijn of als jij je facturen aan CoachingKlik onbetaald laat. Een (tijdelijke) blokkering van jouw account zal altijd van tevoren worden aangegeven, zodat ook jouw kant van het verhaal gehoord kan worden. Uiteindelijk besluit CoachingKlik of jouw account actief blijft of niet. Aan dat besluit kunnen geen toekomstige rechten worden ontleend en het besluit blijft altijd naar goeddunken van CoachingKlik.

Reviews

Na het coachingtraject kun je jouw coachee vragen om een review achter te laten op de website van CoachingKlik. Het vragen van een review aan een coachee is niet verplicht. Je mag alleen iemand vragen een review te plaatsen, die daadwerkelijk een coaching traject met jou heeft doorlopen. CoachingKlik zal dit steekproefsgewijs controleren.

Overmacht

In het geval van overmacht is CoachingKlik gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zonder dat jij aanspraak kan maken op nakoming en/of schadevergoeding. Er is sprake van overmacht indien nakoming van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van CoachingKlik kan worden gevergd.

6. Klachten en aansprakelijkheid  

In het geval van een klacht over het platform of de uitvoering van de overeenkomst door CoachingKlik, dien je dit uiterlijk veertien dagen na het ontstaan van de oorzaak van de klacht te melden via info@coachingklik.nl. Klachten schorten jouw betalingsverplichting niet op. Een klacht over de verwijdering of blokkering van jouw profiel zal de verwijdering of blokkering niet ongedaan maken.

CoachingKlik spant zich in om het platform te allen tijde bereikbaar en beschikbaar te laten zijn. Zij kan daar echter geen garanties over geven en zij is niet aansprakelijk in het geval dat het platform onverhoopt offline is of anderszins niet functioneert.

Als je als coach gebruik maakt van het platform, stem je ermee in dat het platform enkel faciliterend bedoeld is om een match te realiseren. CoachingKlik is nooit aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele match of het ontbreken daarvan. Als coach vrijwaar je CoachingKlik tegen alle aanspraken van derden (alle kosten daarbij begrepen) die op enige wijze samenhangen met de rol die CoachingKlik heeft gespeeld bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen jou en de coachee.

In het uitzonderlijke geval dat er toch sprake is van enige aansprakelijkheid van CoachingKlik, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade en gemaximeerd op het bedrag dat door CoachingKlik bij jou in rekening is gebracht gedurende de zes maanden voorafgaand aan de aansprakelijkheid veroorzakende gebeurtenis.

7. Slotbepalingen  

Op onze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Geschillen zullen uitsluiten worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst en algemene voorwaarden slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen ons zijn overeengekomen en bevestigd. In het geval één of meerdere bepaling nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke nietige of vernietigde bepaling(en) in acht genomen.

Download Algemene Voorwaarden